O nama

Udruženje producenata i reditelja Crne Gore je osnovano 10.maja 2017. godine u Podgorici.

Ciljevi udruženja su usmjereni na promociju, razvoj i unapređenje djelatnosti filmskih reditelja i producenata, kroz:

 • Unapređenje položaja filma i kinematografije kao bitnih činilaca kulturnog, ekonomskog i socijalnog života crnogorskih građana;
 • Sistemski doprinos podizanju profesionalnog nivoa proizvodnje i cjelokupne crnogorske kinematografije;

 • Utvrđivanje i predlaganje efikasnog modela finansiranja nacionalne kinematografije i saradnja sa svim državnim institucijama u cilju promocije crnogorske kinematografije;
 • Podsticanje i doprinos razvoju filmske profesije organizovanjem seminara i drugih oblika dopunskog obrazovanja filmskih profesionalaca, naročito producenata i reditelja, kao i drugih učesnika u kinematografiji;

 • Iniciranje poboljšanja zakonskih rješenja onih propisa koji regulišu filmsko stvaralaštvo, zaštitu autorskih prava, poreski sistem i dr., a po potrebi, u skladu sa zakonom, aktivno učešće u radu na poboljšanju regulatornog ambijenta;
 • Izradu kodeksa profesionalnog ponašanja, i
 sistemsku zaštitu osnovnih prava svojih članova;

 • Definisanje i unaprijeđivanje odnosa filmskih reditelja i producenata s distributerima, prikazivačima i izdavačima;
 • Preduzimanje mjera na postizanju kvalitativnih i kvantitativnih preduslova za sticanje reprezentativnog statusa u skladu sa zakonom,
 i druge djelatnosti.
 • Udruženje će svoje aktivnosti usmjeriti i na podizanje javne svijesti o važnosti filma kao jednog od najznačajnijih segmenata crnogorske kulture.
Udruženje filmskih producenata i reditelja
Crne Gore
Podgorica
 • Novaka Miloševa 42 , Podgorica

 • +382 67 021 990