O nama

Udruženje producenata i reditelja Crne Gore je osnovano 10.maja 2017. godine u Podgorici.

Ciljevi udruženja su usmjereni na promociju, razvoj i unapređenje djelatnosti filmskih reditelja i producenata, kroz:

  • Unapređenje položaja filma i kinematografije kao bitnih činilaca kulturnog, ekonomskog i socijalnog života crnogorskih građana;
  • Sistemski doprinos podizanju profesionalnog nivoa proizvodnje i cjelokupne crnogorske kinematografije;

  • Utvrđivanje i predlaganje efikasnog modela finansiranja nacionalne kinematografije i saradnja sa svim državnim institucijama u cilju promocije crnogorske kinematografije;
  • Podsticanje i doprinos razvoju filmske profesije organizovanjem seminara i drugih oblika dopunskog obrazovanja filmskih profesionalaca, naročito producenata i reditelja, kao i drugih učesnika u kinematografiji;

  • Iniciranje poboljšanja zakonskih rješenja onih propisa koji regulišu filmsko stvaralaštvo, zaštitu autorskih prava, poreski sistem i dr., a po potrebi, u skladu sa zakonom, aktivno učešće u radu na poboljšanju regulatornog ambijenta;
  • Izradu kodeksa profesionalnog ponašanja, i
 sistemsku zaštitu osnovnih prava svojih članova;

  • Definisanje i unaprijeđivanje odnosa filmskih reditelja i producenata s distributerima, prikazivačima i izdavačima;
  • Preduzimanje mjera na postizanju kvalitativnih i kvantitativnih preduslova za sticanje reprezentativnog statusa u skladu sa zakonom,
 i druge djelatnosti.
  • Udruženje će svoje aktivnosti usmjeriti i na podizanje javne svijesti o važnosti filma kao jednog od najznačajnijih segmenata crnogorske kulture.
Udruženje filmskih producenata i reditelja
Crne Gore
Podgorica