OBAVJEŠTENJE

U Podgorici je u subotu organizovana redovna godišnja Skupština Udruženja filmskih producenata i reditelja Crne Gore. Za novog predsjednika Udruženja jednoglasno je izabran producent Sehad Čekić, nakon isteka mandata Ivanu Marinoviću. Sehad Čekić je, između ostalog, član Evropske filmske akademije, nacionalni predstavnik naše zemlje u fondu Eurimaž i profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore.

Na sjednici Udruženja konstituisan je i novi Upravni odbor Udruženja, koji će u narednom periodu činiti: reditelj Gojko Berkuljan, predsjednik UO, producent Ivan Đurović, reditelj Ivan Marinović, producentkinja Biljana Vušović i reditelj Ivan Čojbašić.

Udruženje se zahvalilo na angažmanu dosadašnjem predsjedniku, Ivanu Marinoviću, na postignutim rezultatima, podizanju vizibiliteta, uspostavljanju praksi i pokretanju projekata u izuzetno komplikovanim, izazovnim okolnostima u prethodnom periodu. Na sjednici Skupštine Udruženja razmatrana su pitanja od značaja za dalji napredak crnogorske kinematografije, kao i aktuelni izazovi sa kojima se suočavaju članovi. U narednom periodu biće organizovane radionice za podizanje kapaciteta u raznim audiovizuelnim oblastima, a u posebnom fokusu će biti festivalska promocija i međunarodni nastup, bioskopska distribucija, kao i unapređenje komunikacije sa evropskim fondovima. Naredni Montenegro Film Forum, uspostavljen prije više od deset godina i okupljao filmske profesionalce iz regiona i Evrope, biće održan sljedeće godine u organizaciji Udruženja. Fokus foruma biće na inovativnim produkcionim praksama.

Udruženje filmskih producenata i reditelja Crne Gore najznačajnija je filmska asocijacija u našoj zemlji. Ciljevi udruženja su usmjereni na promociju, razvoj i unapređenje djelatnosti filmskih reditelja i producenata, kroz unaprjeđenje položaja filma i kinematografije kao bitnih činilaca kulturnog, ekonomskog i socijalnog života crnogorskih građana; sistemski doprinos podizanju profesionalnog nivoa proizvodnje i cjelokupne crnogorske kinematografije;
utvrđivanje i predlaganje efikasnog modela finansiranja nacionalne kinematografije i saradnja sa svim državnim institucijama u cilju promocije crnogorske kinematografije; podsticanje i doprinos razvoju filmske profesije organizovanjem seminara i drugih oblika dopunskog obrazovanja filmskih profesionalaca, naročito producenata i reditelja, kao i drugih učesnika u kinematografiji; iniciranje poboljšanja zakonskih rješenja onih propisa koji regulišu filmsko stvaralaštvo, zaštitu autorskih prava, poreski sistem i dr., a po potrebi, u skladu sa zakonom, aktivno učešće u radu na poboljšanju regulatornog ambijenta; izradu kodeksa profesionalnog ponašanja, i sistemsku zaštitu osnovnih prava svojih članova; definisanje i unaprjeđivanje odnosa filmskih reditelja i producenata s distributerima, prikazivačima i izdavačima; preduzimanje mjera na postizanju kvalitativnih i kvantitativnih preduslova za sticanje reprezentativnog statusa u skladu sa zakonom,
 i druge djelatnosti. Udruženje svojim aktivnostima redovno utiče na podizanje javne svijesti o važnosti filma kao jednog od najznačajnijih segmenata crnogorske kulture.

Udruženje filmskih producenata i reditelja Crne Gore član je jedne od najprestižnijih evropskih filmskih organizacija – Federacije evropskih filmskih reditelja (Federation of European Film Directors – FERA).